Sapo Men's Day - Tam Đảo - 2012

Ngày: 11/11/2012 - Số lượng ảnh: 34

Ngày 11/ 11/2012, Men's day - Ngày toàn Gậy, ngày mà con trai lại Sapo lên ngôi

Sapo Men's Day - Tam Đảo - 2012